Onze visie

De Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom aanvaardt uitsluitend de Bijbel als geloofsbasis. De Bijbel is het geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare Woord van God.
 
 De volgende punten vinden we in dit kader belangrijk om te noemen:
 • De eenheid van God, die uit 3 personen bestaat: God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest

 • De openbaring van God als mens, in de persoon van Jezus Christus, geboren uit een maagd. Jezus was zonder zonde, deed wonderen en stierf in de plaats van alle mensen. Drie dagen na Zijn dood werd Hij weer levend en keerde korte tijd daarna terug naar de hemel.

 • Jezus heeft beloofd dat Hij weer naar de aarde zal terugkeren om de wereld te oordelen. We verwachten een nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar God bij de mensen zal wonen die in Hem geloven.

 • De zondigheid en schuld van de mens, waardoor God de mens moet straffen 
  en veroordelen. De mens is niet in staat om zichzelf door goede werken te redden.
   
 • De lichamelijke opstanding van alle doden.
 • De verlossing van de mens door het vergoten bloed van Jezus Christus en zijn rechtvaardiging uit genade door de opstanding van Jezus Christus.

 • Het werk van de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel en gaven uitdeelt aan de gelovigen.

 • De waterdoop door onderdompeling, na belijdenis van het geloof. Dit is een symbool van de eenheid van de gelovige met Christus in Zijn dood.

 • Het vieren en gedenken van het lijden en sterven van Christus door middel van het eten van brood en het drinken van wijn; ook wel genoemd Avondmaal of Maaltijd van de Heer.

 • Een nieuw leven in Christus, waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen geestelijke en leek, priester of predikant, man of vrouw. Iedereen is gelijkwaardig voor God. En iedereen is uniek.

Doel
Het doel van onze gemeente is groeien in:

 • liefde tot God
 • liefde voor elkaar
 • liefde voor de mensen om ons heen

Dit doel willen we bereiken door ons te verdiepen in Gods Woord, waardoor we meer en meer onder de indruk raken van wie Hij is. Als gevolg daarvan gaan we meer van Hem houden. Door samen te bidden en te danken en met elkaar mee te leven zullen we groeien in liefde voor elkaar. Door onze naasten te zien zoals God hen ziet, groeien we in liefde voor de mensen om ons heen. We zouden graag willen dat iedereen in Jezus gaat geloven als hun Verlosser.


De gemeenteleden
worden gestimuleerd
op het gebied van:

 • toewijding aan God
 • aanbidding van God
 • dienstbaarheid aan elkaar
 • aandacht en zorg voor elkaar
 • ontdekken en gebruiken van hun gaven
 • persoonlijke ontwikkeling
 • opdoen van (bijbel)kennis
 • het geven van het goede voorbeeld

Adres: Van Beukelaarweg 33 • 2971 VL Bleskensgraaf       E-mail: info@baptistengraafstroom.nl      Bank: NL 41 RABO 0132398885 t.n.v. Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom