ANBI

ANBI & Financieel verslag

ANBI:  Algemeen Nut Beogende Instelling

De Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Hieronder staan de ANBI gegevens van de gemeente.

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

A. Algemene gegevens

Naam                           :  De statutaire naam van onze gemeente is “Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom”

Rechtsvorm                : De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.

RSIN                            :  819233171

Contactadres              :  Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom
Postbus 1
2970 AA  Bleskensgraaf
info@baptistengraafstroom.nl

Bezoekadres              : Van Beukelaarweg 33, Bleskensgraaf

B. Doelstelling

Het doel van de Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom is om te groeien in:

  1. Liefde tot God
  2. Liefde voor elkaar
  3. Liefde voor de mensen om ons heen

C. Hoe willen we deze doelen bereiken?

De Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom wil deze doelen bereiken door ons te verdiepen in Gods Woord, waardoor we meer en meer onder de indruk raken van wie Hij is. Als gevolg daarvan gaan we meer van Hem houden.

Door samen te bidden en te danken en met elkaar mee te leven zullen we groeien in liefde voor elkaar.

Door onze naaste te zien zoals God ze ziet, groeien we in liefde voor de mensen om ons heen. We zouden graag willen dat iedereen in Jezus gaat geloven als Verlosser.

Verder willen we als gemeente niet alleen op zondag actief zijn, maar de hele week. Daarom hebben we naast de zondagse samenkomsten ook doordeweeks verschillende activiteiten. Deze activiteiten zijn bedoeld om meer van God te leren en ook van elkaar. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de bijbelstudies waar Gods woord wordt gelezen en besproken. Maar ook de muziekgroep heeft oefenavonden om elkaar beter aan te voelen en op zondag iets moois neer te zetten. Verder zijn er ook activiteiten die op een bepaalde leeftijd zijn gericht of op een bepaalde geloofsfase.

D. Beloningsbeleid

De Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom heeft geen mensen in loondienst.                                         

Alle werkzaamheden in de gemeente gebeuren op vrijwillige basis.

E.  Samenstelling leiding

De Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom wordt bestuurd door een oudstenteam. Zij werken daarbij samen met de diakenen en de overige leidinggevenden binnen de gemeente.

F. Financiële verantwoording

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De kas wordt jaarlijks eind januari of begin februari gecontroleerd door een financieel deskundig lid van de gemeente. Op de gemeentevergadering van maart worden de jaarcijfers van het afgelopen jaar besproken. In de vergadering van oktober / november wordt de begroting van het nieuwe jaar ter goedkeuring aan de gemeenteleden voorgelegd.

WEGWIJZER

BEZOEK ONS
Van Beukelaarweg 33
2971 VL Bleskensgraaf

STEUN ONS
NL 41 RABO 0132398885
t.n.v. Vrije Baptisten Gemeente Graafstroom

CONTACT
info@baptistengraafstroom.nl
www.baptistengraafstroom.nl